BOARD OF DIRECTORS

  • Mrs. Sharda Agarwal (Non-Executive Women Director)
  • Mr. Mahesh Kumar Agarwal (Executive Director)
  • Mrs. Archana Gupta (Non-Executive Independent Director)
  • Mrs. Neha Saini (Non-Executive Independent Director)

CS

  • Mr. Rakesh Shetpal